Gruppo


KÄYTTÖEHDOT - MOBIILISOVELLUS
v1.0 - 1.5.2019

TAUSTAA
Gruppo on suomalainen ohjemistoyritys, jonka tavoitteena on helpottaa kulttuurin ystävien ja tuottajien yhteistyötä. Gruppon päätuote on erityisesti kulttuuri- ja asiantuntijaorganisaatioiden käyttöön kehitetty kontaktienhallintasovellus "Gruppo".

Nämä käyttöehdot koskevat gruppo.fi-palveluun liittyvää mobiilisovellusta (myös ”sovellus” tai “palvelu”). Palvelua hallinnoi, ylläpitää ja omistaa Gruppo Software Oy (myös “palveluntarjoaja” tai “Gruppo”). Gruppo Software Oy, Kalevankatu 39-41, 00180 Helsinki, Y-tunnus 2190176-4. Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Gruppon välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja Gruppon palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Gruppo voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen. Palvelun rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.gruppo.fi/rekisteriseloste.html .

MOBIILISOVELLUS
Mobiilisovellus on gruppo.fi-palvelua kontaktienhallintaansa käyttäville organisaatioille ja näiden henkilörekistereissä oleville henkilöille suunnattu asiakassovellus.

Palvelun tarkoituksena on tarjota käyttäjälle kätevä tapa hyödyntää mobiilista tunnistautumista. Palvelu mahdollistaa mm. käyttäjälle kohdistetun jäsenkortin, pääsylipun tai etukupongin esittämisen mobiililaitteella. Palvelun avulla Gruppoa kontaktienhallintaansa käyttävät organisaatiot voivat välittää sisältöä ainoastaan omissa henkilörekisterissään oleville käyttäjlle.

Muuta sovellusta tukevaa sisältöä, kuten palvelun käyttöön liittyviä ohjeita, asetuksia ja toimintoja, voidaan lisätä ilman erillistä lupaa Gruppon toimesta. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy sovelluksen uudistukset.

Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnistaan palvelussa.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Gruppolle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Gruppolla on tällöin oikeus estää palvelun käyttäminen asiakkaan käyttäjätunnuksella ja mahdollisuus antaa uusi aktivointikoodi asiakkaalle. Asiakas sitoutuu siihen, ettei luovuta omia tunnuksiaan muille osapuolille, joille ne eivät ole tarkoitettu.

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN
Gruppo myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Mikäli asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja, voidaan hänen tietonsa poistaa yksipuolisesti Gruppon toimesta siitä erikseen ilmoittamatta.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU
Gruppo pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Gruppo ei vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista, vaan siitä vastaava palveluun sisältöä tuottavat tahot. Samoin etuja koskevien tietojen ajankohtaisuus, mahdolliset päivämäärä-, hinta- tai muut asiavirheet eivät ole Gruppon vastuulla. Vastuu ilmoitetuista eduista, jäsenkorttien voimassaolosta tai muista tiedotteista ei ole Gruppon vastuulla, vaan niitä ilmoittavan tahon (kuten tiedotetta koskeva sisältö, etukorttia myöntävän tahon tiedot tai kortin sisältö, tai jäsenyyden kesto) vastuulla. Gruppo ei myöskään ole vastuussa siitä, myöntävätkö etuja myöntävät tahot etuja 100 % varmuudella. Mikäli etuja myöntävässä yrityksessä työntekijä ei ole kuullut ko. edusta, eikä myönnä käyttäjälle palvelussa ilmoitettua etua, ei Gruppo vastaa tästä. Tällaisissa tapauksissa ei tarjota käyttäjälle erillistä vahingonkorvausta missään tapauksessa Gruppon toimesta, eikä tätä myöskään velvoiteta etuja myöntävältä taholta.

Palvelu sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Gruppo ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, tai hetkellisistä teknisisistä ongelmista tai esim. huoltokatkoista. Gruppo pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Gruppo ei kuitenkaan takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Gruppo ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Gruppo ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä ja tietyille käyttäjäryhmille. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt tai säätänyt oman puhelimensa asetuksia oikein palvelun käyttöä varten, ei Gruppo vastaa siitä eikä ole velvoitettu tarjoamaan teknistä tukea puhelimien asetusten muokkaamiseen.

Gruppo ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

Gruppo ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Gruppolle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Gruppon vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mitään tätä ylittävää taloudellista vastuuta Gruppolla ei ole.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Gruppo huolehtii asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

EVÄSTEET JA PAIKKATIEDOT
Palvelussa käytetään evästeitä ainoastaan palvelun toimintojen parantamiseksi. Evästeiden avulla ei kerätä tietoja markkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Evästeiden käyttö on turvallista, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi halutessaan kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa vaikuttaa palvelun toimintaan heikentävästi.

Palvelussa ei käytetä sijaintitietoja.

IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Gruppon ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Gruppo ei myönnä asiakkaalle suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin.

PALVELUNTARJOAJA
Gruppo Software Oy
Kalevankatu 39-41, 00180 Helsinki
Y-tunnus 2190176-4.
Puhelin: 050 402 3099
Sähköposti: tuki@gruppo.fi

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI
Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.